Halvårsrapport 2016

#Regulatoriskt

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2016-01-01 – 2016-06-30)

• Intäkterna uppgick till 0 (163) KSEK.
• Resultatet före skatt uppgick till -12 589 (-4 798) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,51 (-14,73) SEK.
• Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2016 till 93 %.

Andra kvartalet (2016-04-01 – 2016-06-30)

• Intäkterna uppgick till 0 KSEK (82).
• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 238 (-2 751) KSEK.
• Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-8,44).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas första finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Xintela meddelar den 22 april 2016 att Bolagets årsstämma flyttas fram till den 30 maj 2016.
• Xintela meddelar den 25 april 2016 att Bolaget initierat en studie i USA för behandling av ledbroskskador på hästar. Studien genomförs i samarbete med en framstående forskargrupp vid Cornell University. Xintelas forskning i laboratoriemiljö har visat att de stamceller som Bolagets patentskyddade markör selekterar, har förmåga att utvecklas till broskproducerande celler. Bolagets stamceller har injicerats i hästarnas leder och studien beräknas vara klar i slutet av 2016.
• Den 28 april 2016 publicerar Xintela kallelse till årsstämma den 30 maj 2016 i Lund. Årsstämmans kommuniké finns att tillgå via Xintelas hemsida.
• Den 1 juni 2016 meddelar Xintela att Caroline Ehrencrona rekryterats till posten som ansvarig för Bolagets kliniska utvecklingsarbete. Hon arbetar med att förstärka Xintelas arbete inför kommande kliniska studier och ansvarar för den löpande kontakten med regulatoriska myndigheter. Caroline Ehrencrona har över tio års erfarenhet inom bioteknik-industrin och har en bred erfarenhet inom både preklinisk och tidig klinisk forskning, särskilt inom toxikologi, samt även av kontakt med regulatoriska myndigheter och kvalitetsgranskning.
• Xintela meddelar den 23 juni att Christer Betsholtz kontrakterats som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom Xintelas cancerprogram med fokus på hjärncancerformen glioblastom. Christer Betsholtz är professor med fokus på vaskulärbiologi vid Uppsala universitet samt sedan den 1 augusti 2016 chef för AstraZenecas och Karolinska Institutets gemensamma laboratorium Integrated Cardio Metabolic Centre (ICMC).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 22 augusti 2016 meddelar Xintela att bolaget erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i en tvist. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

Xintela inledde året med en övertecknad nyemission och en notering av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Noteringen var en viktig milstolpe, och vi fick bekräftat att det finns ett stort intresse för Bolaget och våra forskningsprojekt. Det har nu gått cirka fem månader sedan noteringen och vi håller tidsplanen mot våra uppsatta milstolpar.

Ett av målen för 2016 var att initiera en studie för ledbroskskador på hästar. I april inleddes studien i samarbete med en framstående forskningsgrupp vid Cornell University, USA. Studien ligger som grund för att utveckla en broskreparerande produkt för hästar som har möjlighet att tidigare nå marknaden jämfört med en produkt för människa. Den är också viktig som förberedelse inför kommande kliniska studier på människa. Det ska bli mycket intressant att se avläsningen av studieresultaten, som beräknas ske i slutet av året.

Parallellt med häststudien i USA, fortsätter det prekliniska utvecklingsarbetet av Xintelas stamceller i Tyskland. Vi arbetar även vidare med att utvärdera våra antikroppars effekt på glibolastomcellers tillväxt och överlevnad i olika in vitro modeller och i djurmodeller. Arbetet med XACT, vårt kvalitetstest för broskceller och stamceller, går också framåt och utvärderas för närvarande i ett samarbete med ett europeiskt bolag som utvecklar en broskcellsprodukt för reparation av skadat ledbrosk. Dessutom har projektet förstärkts genom de antikroppar mot markören integrin α11β1 som vi förvärvade i slutet av förra året och som är en viktig komponent i XACT.

Under det andra kvartalet har vi förstärkt organisationen med nya och värdefulla nyckelpersoner. I juni meddelade vi att Caroline Ehrencrona rekryterats som ansvarig för Bolagets kliniska utvecklingsarbete och kontakten med regulatoriska myndigheter. Kort därefter kunde vi meddela att Christer Betsholtz kontrakterats som vetenskaplig och strategisk rådgivare inom Bolagets cancerprogram med fokus på glioblastom. Deras kompetenser är mycket viktiga för den fortsatta utvecklingen av Bolagets projektportfölj och de förberedelser som krävs inför kommande kliniska studier.

De senaste månaderna har vi också fortsatt stärka vår internationella närvaro. I april närvarade vi vid en konferens i Kyoto, Japan, om cellterapi för behandling av ledbroskskador, som anordnades av International Cartilage Repair Society. I juni deltog vi på en konferens om hjärntumörer i Warszawa, Polen, med många intressanta föredrag från internationellt erkända experter. Genom att närvara vid internationella konferenser skapas goda möjligheter till att knyta kontakt med experter inom våra intresseområden, både för att identifiera potentiella samarbetspartners och för att utbyta viktiga kunskaper.

Ytterligare en intressant händelse under juni, var att en amerikansk forskargrupp i en artikel uppmärksammade Xintelas markör, integrin α10β1, som en central spelare vid tillväxt av tumörer i äggstockarna. Xintela har inte varit involverade i framtagandet av artikeln eller den underliggande forskningen, men resultaten ger stöd till att använda integrin α10β1 som en målmolekyl vid behandling av cancer.

I augusti i år kunde vi meddela att vi kommit överens om förlikning i en tvist. Bakgrunden till tvisten var att motparten missade fristen för validering av en patentansökan, vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien. Vi är nöjda med att Xintela nu erhåller 1,5 miljoner kronor i kompensation och även undviker en tidskrävande rättegång.

Inom Xintelas fokusområden, ledbroskskador och hjärntumörer, finns det idag ett stort medicinskt behov. Därför är det glädjande att våra projekt fortsätter utvecklas i god takt och tar oss närmare bättre och mer effektiva behandlingsmetoder. Samtidigt så skapar vi långsiktigt värde för våra aktieägare genom att uppnå viktiga milstolpar i Bolagets utveckling.

Med ett intensivt och händelserikt första halvår bakom oss, fortsätter vi att utveckla Xintela i ett högt tempo. Vi gläds åt det förtroende som våra aktieägare visar oss, och ser fram emot en spännande höst.  

Evy Lundgren-Åkerlund

Vd, Xintela AB 

Xintela AB

Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK™, där Bolaget använder sig av specifika biomarkörer för att ta fram nya och bättre behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer. Xintela har valt att fokusera på två medicinska områden där de medicinska behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stora. Det ena området är ledbroskskador som kan uppstå genom yttre påverkan som genom exempelvis sportskada och övervikt och vid sjukdom som artros. Behandlingens mål är att reparera broskskadan och förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket. Det andra området är hjärntumörer, med första fokus på glioblastom, där behandlingens mål är att minska tumörens tillväxt och öka överlevnadstiden hos patienter som drabbas av denna aggressiva och oftast obotliga cancerform.

Intäkter och resultat

Inför årsredovisningen 2015 beslutade styrelsen att Bolaget ska rapportera i enlighet med de internationella redovisningsreglerna RFR2 (IFRS). Den främsta effekten av övergången till IFRS är att policyn för aktivering av utgifter för utvecklingsarbete avseende läkemedelskandidater har ändrats, innebärande att dessa utgifter nu kostnadsförs, vilket har medfört och kommer att medföra väsentligt högre forsknings- och utvecklingsutgifter i resultaträkningen. Aktivering av utgifter för läkemedelsutvecklingen kan istället komma att ske när utvecklingsarbetet når en senare fas

Intäkter

Bolaget har haft en nettoomsättning på 0 (163) KSEK under årets första sex månader. För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0 (82) KSEK.

Resultat

Första halvårets rörelseresultat för Bolaget uppgick till -9 455 (-4 753) KSEK. Som nämns ovan är en effekt av övergången till IFRS är att forsknings- och utvecklingskostnaderna blir högre i resultaträkningen än med tidigare redovisningsprinciper. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -5 238 (-2 751).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för halvåret till 7 257 (4 112) KSEK. Andra kvartalets siffror uppgick till 4 085 (2 356).

Marknad/försäljningskostnader för Bolaget uppgår för första halvåret till 1 398 (609) KSEK. Andra kvartalet var motsvarande siffror 775 (352).

De administrativa kostnaderna uppgår för första halvåret till 800 (195) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till 378 (125).

Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period förgående år.

Resultat före skatt för första halvåret uppgick för Bolaget till -12 589 (-4 798) KSEK. Resultatet för andra kvartalet uppgick till -5 238 (-2 751).

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 93 (53) procent den 30 juni 2016 och det egna kapitalet 28 644 (4 425) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 26 562 (3 625) KSEK per 30 juni 2016. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 30 juni 2016 till 30 905 (7 972) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för halvårsperioden var 21 039 (2 801) KSEK.  Investeringarna uppgick till 497 (492) KSEK, varav 222 (80) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Per den 30 juni 2016 uppgick antalet aktier till 24 863 450. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Teckningsoptioner av serie TO 1

Genom i februari/mars 2016 genomförd emission av units nyemitterades (utöver 7 000 000 aktier) 3 500 000 teckningsoptioner. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 30 januari 2017 – 10 februari 2017. Xintelas teckningsoptioner handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet XINT TO.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Denna finansiella delårsrapport är Xintelas andra finansiella rapport som upprättas i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR2 (IFRS) och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport januari-september 2016       2016-11-23

Bokslutskommuniké för 2016                     2017-03-01

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till juni 2016 till 8 (5), av vilka 5 (3) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.  

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd
Telefon: +46-703 291 871
E-post: evy@xintela.se
Hemsida: www.xintela.se
Adress: Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Consensus Asset Management AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Klicka här för att läsa delårsrapporten

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2017-12-19
Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed
2017-12-01
Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner
2017-11-23
Xintela publicerar delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30
2017-11-13
Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån
2017-10-17
Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl.
2017-09-11
Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
2017-08-30
Xintela publicerar halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30
2017-07-17
Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning
2017-06-22
Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
2017-05-22
Xintela tecknar samförståndsavtal med med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON
2017-05-19
Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.
2017-05-18
Xintela offentliggör delårsrapport för jan-mar 2017
2017-05-09
Xintela: Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot
2017-04-27
Xintela offentliggör årsredovisning för 2016
2017-04-18
Xintela kallar till årsstämma den 18 maj 2017
2017-03-21
Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar
2017-02-28
Xintela publicerar bokslutskommunikè för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31
2017-02-15
Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
2017-02-08
Xintela: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-30
Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-20
Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt
2017-01-04
Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie
2016-12-22
Xintela uppvisar positiva resultat i genomförd häststudie
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-02-10
10-11 februari: Swiss Nordic Bio
10-11 februari: Swiss Nordic Bio
2021-01-11
11-15 januari: BIO Partnering at JPM
11-15 januari: BIO Partnering at JPM
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen