Investerare

Xintela genomförde i februari 2016 en nyemission som tillförde bolaget cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom tillfördes över 1000 nya aktieägare.

Aktieinformation

Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market från och med 2016-03-22.

Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903)

Efter Xintelas senaste emission uppgår aktiekapitalet till 1 184 121,24 SEK fördelat på 39 470 708 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 2 100 000 SEK fördelat på 70 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,03 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Xintela AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556780-3480. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige.

till Toppen

Ägarlista

Ägarförteckningen nedan är baserad på den information om aktieägandet i bolaget per den 11 oktober 2019.

Namn
Antal aktier
Andel kapital/röster
DEUTSCHE BANK AG, W8IMY
Antal aktier: 
10 068 940
Andel kapital/röster:
25,51 %
Evy Lundgren-Åkerlund
Antal aktier: 
4 144 500
Andel kapital/röster:
10,5 %
Fredrik Olsson*
Antal aktier: 
1 950 000
Andel kapital/röster:
4,94 %
Försäkringsbolaget, Avanza Pension
Antal aktier: 
1 927 583
Andel kapital/röster:
4,88 %
Pär Åke Oldentoft*
Antal aktier: 
1 620 201
Andel kapital/röster:
4,1 %
Kerstin Monsén
Antal aktier: 
903 654
Andel kapital/röster:
2,29 %
Ewa Ericson
Antal aktier: 
801 036
Andel kapital/röster:
2,03 %
Gregory Batcheller
Antal aktier: 
608 300
Andel kapital/röster:
1,54 %
AM Karlsson i Kvicksund AB
Antal aktier: 
600 000
Andel kapital/röster:
1,52 %
AB Svedala Finans
Antal aktier: 
600 000
Andel kapital/röster:
1,52 %
Övriga aktieägare
Antal aktier: 
16 246 494
Andel kapital/röster:
41,17 %

*Privat och bolag

till Toppen

Insynspersoner

Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

till Toppen

Kommande rapporter

Publicerade rapporter

Här publiceras Xintelas delårsrapporter, årsredovisningar, prospekt, bokslut och liknande information om Xintela. Informationen uppdateras löpande när nya rapporter finns tillgängliga.

2019

2018

2017

2016

2015

till Toppen

Analyser

BioStock: diversifierad portfölj och stor målmarknad

BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services har analyserat Xintela. Analysen publicerades den 28 november 2017. Analysen fokuserar på Xintelas utveckling av mesenkymala stamcellsbaserade produkter för behandling av broskskador och artros, ett tillstånd som drabbar hela 333 miljoner människor enbart i USA, Japan och EU. Det finns med andra ord ett enormt kliniskt behov av sjukdomsmodifierande behandlingar mot artros likt den Xintela utvecklar, i synnerhet som rådande behandlingsparadigm främst fokuserar på lindring av symptomen. Ur ett analysperspektiv är den övergripande slutsatsen att Xintela är ett spännande investeringscase som innefattar en diversifierad portfölj, stor marknadspotential och en intressant strategi för att möta regulatoriska utmaningar.

Läs merArkiv
till Toppen

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är central för att säkerställa att ett bolag sköts på rätt sätt. Vi på Xintela är mycket måna om att ha en god och tydlig bolagsstyrning för att våra investerare ska känna förtroende för bolaget och för att beslut som fattas inom bolaget ska vara väl genomtänkta.

Styrelse och ledning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är det högsta förvaltningsorganet under bolagsstämman. Ledningen är tillsatt av styrelsen och har uppgiften att sköta driften av bolaget. Inom de ramar som styrelsen har fastslagit hanterar ledningen exempelvis ärenden som är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.

Läs mer om Xintelas styrelse och ledning genom att klicka här.

Revisor
Sedan 2010 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Sedan 2015 är bolagets huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll, Box 2138, 220 02 LUND. Före detta huvudansvarig revisor är Sara Nordberg Jansson, Box 2138, 220 02, Lund (från 2012 till 16 november 2015).

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. Xintelas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här.

till Toppen

Prenumerera

Vill du prenumerera på Xintelas nyhetsbrev? Anmäl dig nedan.

Anmälan
till Toppen

IR-kontakt

Laika Consulting är Xintelas IR-partner. För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

ir@xintela.se
070- 569 25 52
www.laika.se

Certified Adviser

Xintelas Certified Adviser är:

Erik Penser Bank AB
Box 7450
103 91 Stockholm
08-463 80 00
www.penser.se