Investerare

Xintela genomförde i februari 2016 en nyemission som tillförde bolaget cirka 35 miljoner kronor före emissionskostnader. Dessutom tillfördes över 1000 nya aktieägare.

Kalender

Se alla kalenderevent
till Toppen

Aktieinformation

Xintela AB (publ) handlas på Nasdaq First North från och med 2016-03-22.

Kortnamn för bolagets stamaktie: XINT (ISIN-kod: SE0007756903)

Xintelas aktiekapital uppgick per 2017-04-01 till 809 738,25 SEK fördelat på 26 991 275 aktier och kan enligt bolagsordningen uppgå till som mest 2 100 000 SEK fördelat på 70 000 000 aktier. Alla utgivna aktier är fullt betalda. Bolagets aktiekapital är uttryckt i svenska kronor och fördelar sig på Bolagets utgivna aktier med ett kvotvärde på 0,03 SEK per aktie.

Bolagets firma och handelsbeteckning är Xintela AB (publ) och Bolaget har organisationsnummer 556780-3480. Styrelsen har sitt säte i Lund och Bolagets registrerade adress är Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige.

till Toppen

Ägarlista

Ägarförteckningen nedan är baserad på den informationen om aktieägandet i bolaget per den 17 mars 2017.

Namn
Antal aktier
Andel kapital/röster
Evy Lundgren-Åkerlund
Antal aktier: 
4 090 300
Andel kapital/röster:
15,15 %
Fredrik Olsson*
Antal aktier: 
4 001 400
Andel kapital/röster:
14,83 %
ALMI Invest Småland och Öarna
Antal aktier: 
2 694 300
Andel kapital/röster:
9,98 %
Avanza för kunders räkning
Antal aktier: 
1 320 675
Andel kapital/röster:
4,89 %
Oldentoft Holding AB
Antal aktier: 
1 149 050
Andel kapital/röster:
4,26 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Antal aktier: 
1 130 073
Andel kapital/röster:
4,19 %
Six Sis AG, W8IMY
Antal aktier: 
664 742
Andel kapital/röster:
2,46 %
Gregory Batcheller
Antal aktier: 
614 600
Andel kapital/röster:
2,28 %
Per-Åke Oldentoft
Antal aktier: 
485 200
Andel kapital/röster:
1,80 %
Rickard Mosell
Antal aktier: 
276 000
Andel kapital/röster:
1,02 %
Övriga aktieägare
Antal aktier: 
10 564 935
Andel kapital/röster:
39 %

*Genom närståendes innehav.

till Toppen

Insynspersoner

Från och med den 3 juli 2016 rapporteras insidertransaktioner till Finansinspektionen. Du hittar FI:s insynsregister här.

Namn
Befattning
Totalt innehav
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
senaste förändring
Antal aktier
Antal
tecknings-
optioner
Datum

No items found.

* Avser teckningsoptioner utgivna till anställda/nyckelpersoner i bolaget efter den aktiesplit som beslutades vid en extra bolagsstämma den 27 november 2015 då en befintlig aktie delades upp i 50 nya aktier. Mer information finner du i prospektet som publicerades av bolaget den 29 januari 2016. Prospektet finns att ladda ned under avsnitt Rapporter nedan.
**Äger genom närståendeinnehav aktier i bolaget motsvarande mer än 10 % av aktiekapitalet.

till Toppen

Rapporter

Här publiceras Xintelas delårsrapporter, årsredovisningar, prospekt, bokslut och liknande information om Xintela. Informationen uppdateras löpande när nya rapporter finns tillgängliga.

2017

2016

2015

till Toppen

Analyser

Bull or Bear: "Bolaget har mycket god potential på kort sikt"

I ett avsnitt som publicerades den 31 maj av Bull & Bear, möter AnalystGroup Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund. Videon avslutas med en analys av bolaget. Klicka på Läs mer nedan för att se filmen. 

Läs merArkiv
till Toppen

Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är central för att säkerställa att ett bolag sköts på rätt sätt. Vi på Xintela är mycket måna om att ha en god och tydlig bolagsstyrning för att våra investerare ska känna förtroende för bolaget och för att beslut som fattas inom bolaget ska vara väl genomtänkta.

Styrelse och ledning
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning och är det högsta förvaltningsorganet under bolagsstämman. Ledningen är tillsatt av styrelsen och har uppgiften att sköta driften av bolaget. Inom de ramar som styrelsen har fastslagit hanterar ledningen exempelvis ärenden som är av företagsövergripande natur och strategiskt inriktade.

Läs mer om Xintelas styrelse och ledning genom att klicka här.

Revisor
Sedan 2010 är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 113 97 Stockholm, Bolagets revisor. Sedan 2015 är bolagets huvudansvarig revisor Ola Bjärehäll, Box 2138, 220 02 LUND. Före detta huvudansvarig revisor är Sara Nordberg Jansson, Box 2138, 220 02, Lund (från 2012 till 16 november 2015).

Bolagsordning
Bolagsordningen är det regelverk som ett aktiebolag är underställt. Xintelas bolagsordning kan du ladda ned genom att klicka här.

till Toppen

Prenumerera

Vill du prenumerera på Xintelas nyhetsbrev? Anmäl dig nedan.

Anmälan
till Toppen

IR-kontakt

Laika Consulting är Xintelas IR-partner. För IR-relaterade frågor, vänligen kontakta:

Mårten Svanberg
ir@xintela.se
08-440 82 40  
070- 362 70 05
www.laika.se

Certified Adviser

Xintelas Certified Adviser är:

Erik Penser Bank AB
Box 7450
103 91 Stockholm
08-463 80 00
www.penser.se