Delårsrapport Q3 2017

#Regulatoriskt

Läs hela rapporten

Xintela tidigarelägger uppförandet av en egen produktionsanläggning (GMP)

Under perioden har vi rekryterat Liselotte Theorell, en av Sveriges ledande personer inom etablering av kliniska renrum och kvalitetsledningssystem för cell- och vävnadsterapier, samt beslutat att upprätta en egen GMP-anläggning för produktion av stamceller för kliniska studier. Efter periodens utgång har även nya investerare valt att vara med på Xintelas spännande resa vilket stärkt kassan och ger oss utrymme för ökat fokus på uppsatta milstolpar. Med investerare som har stort förtroende för Bolaget och rekrytering av spetskompetens för att genomföra en av Xintelas viktigaste milstolpar, ser framtiden för Xintela mycket  lovande ut.

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780–3480.

Årets första nio månader (2017-01-01 – 2017-09-30)

• Intäkterna uppgick till 2 (3) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -15 309 (-13 442) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,57 (-0,54) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2017 till 88 (95) %.

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

• Intäkterna uppgick till 1 KSEK (3).

• Resultatet före skatt uppgick till -4 884 (-3 024) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,19 SEK (-0,12).


* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 26 991 275 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2017-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 24 863 450 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

• Den 17 juli meddelar Xintela att bolaget har förstärkts genom att rekrytera Liselotte Theorell till posten som Director Product Development & Quality Management.

• Den 11 september meddelar Xintela att bolaget beslutat att tidigarelägga uppförandet av en egen anläggning för tillverkning av avancerade terapiläkemedel (ATMPs) baserade på stamceller från häst och människa på Medicon Village, Lund.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Den 17 oktober meddelar Xintela att Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl. Xintelas större aktieägare kommer att fungera som informell nomineringskommitté och överväga potentiella ersättare att föreslå till nästa årsstämma.

• Den 13 november meddelar Xintela att bolaget stärker kassan med 17 MSEK inför utvecklingsarbete mot kliniska studier samt fortsatta samarbetsdiskussioner, genom en riktad emission om 10 MSEK samt lån om 7 MSEK. Teckningskursen uppgår till 3,12 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka tio procent gentemot den volymviktade genomsnittskursen under perioden 27 oktober – 9 november 2017. Lånet har en månatlig ränta om 2 procent, med en löptid från och med 1 december 2017 till och med 31 december 2018.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

I slutet av det tredje kvartalet kunde vi med glädje meddela att vi tidigarelägger uppförandet av en egen GMP-anläggning för tillverkning av avancerade terapiläkemedel baserade på stamceller. Det här är ett viktigt steg för Xintela som visar att bolagets strategi är att bli ett komplett och konkurrenskraftigt bolag inom regenerativ medicin. I anläggningen kommer vi att kunna producera stamceller för utveckling av terapier inom flera områden både för häst och människa. Genom den egna GMP-anläggningen får vi full kontroll och flexibilitet i produktionen av stamceller vilket sparar tid och håller kostnaderna nere. Genom att vi bygger GMP-anläggningen i direkt anslutning till våra övriga lokaler på Medicon Village i Lund kan vi dessutom använda våra resurser effektivare.

Vi är nu i full gång med att planera och förbereda för att bygga och utrusta GMP-anläggningen samt etablera processer och kvalitetssystem för tillverkning av stamceller för kliniska studier. Eftersom det kommer att ta tid att få produktionsanläggningen, processer och alla nödvändiga tillstånd på plats, så har vi fått skjuta på den första kliniska studien som är planerad på hästar till tidigast slutet av 2018. Detta vägs mer än väl upp av att vi tidigare än planerat kan påbörja förberedelserna av kliniska studier på människa för behandling av artros genom att vi kan samordna utvecklingen av processer och kvalitetssystem för tillverkningen av stamceller från häst och människa.

Vi har också hög aktivitet i våra andra projekt med fokus på att landa samarbetspartners för kvalitetstestet XACT och för glioblastomprojektet. Genom att vi har deltagit i flera partneringsmöten det senaste halvåret så har vi lyckats etablerat ett flertal spännande kontakter med internationella bolag som vi nu arbetar vidare med. Enligt det samförståndsavtal som vi tidigare har tecknat med CO.DON fortsätter vi utvärdera möjligheten att gemensamt utveckla cellterapiprodukter för behandling av artros.

För att även fortsättningsvis hålla en hög takt i bolagets utvecklingsprojekt genomfördes efter perioden en riktad emission om 10 MSEK till en begränsad grupp institutionella och privata investerare. Samtidigt tecknades ett ettårigt lån om 7 MSEK. Genom att på detta snabba och effektiva sätt stärka bolagets kassa kan vi nu lägga alla våra resurser på att ta Xintelas verksamhet mot uppsatta milstolpar och skapa värde för Xintelas aktieägare.

Slutligen vill jag passa på att tacka Keld Søndergaard, som efter periodens slut har avgått från Xintelas styrelse på grund av personliga skäl, för hans insatser i styrelsen.

Vi kan konstatera att Xintela på ett målinriktat och systematiskt sätt fortsätter lägga pusselbitar på plats på vägen mot kliniska studier och kommersialisering och går en spännande och lovande framtid till mötes.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintela utvecklar medicinska produkter inom regenerativ medicin och cancer baserade på bolagets patentskyddade markörteknologi, XINMARK®. Xintela använder teknologin för att selektera och kvalitetssäkra mesenkymala stamceller för behandling broskskador och artros. I en studie på hästar har bolaget visat att stamcellerna är säkra att använda och att de har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. Xintela förbereder nu för kliniska studier på häst och människa. XINMARK® används även för att utveckla en antikropps-baserad behandling (Antibody Drug Conjugate, ADC) mot glioblastom, den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumörer hos vuxna. Positiva prekliniska resultat från cellstudier och djurmodell har visat att antikroppen har en dödande effekt på glioblastomcellerna och har därmed bekräftat att konceptet fungerar. Xintela är noterat på Nasdaq First North Stockholm sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB, +46 8-463 80 00.

Utvecklingen i siffror för årets första nio månader 2017

Intäkter

Bolaget har haft en nettoomsättning på 2 (3) KSEK under årets första nio månader. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 (3) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för Bolaget uppgick för de första nio månaderna till -15 308 (-12 479) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till -4 884 (-3 024).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för januari till september till 11 073 (10 408) KSEK. Tredje kvartalets siffror uppgick till 3 767 (3 151).

Marknad/försäljningskostnader för perioden uppgår till 2 564 (2 591) KSEK. För tredje kvartalet var motsvarande siffror 681 (1 193).

De administrativa kostnaderna uppgår för de första nio månaderna till 1 673 (983) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 437 (183).

Resultat före skatt för årets första nio månader uppgick för Bolaget till -15 309 (-13 442) KSEK. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -4 884 (-3 024).

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 88 (95) procent den 30 september 2017 och det egna kapitalet 15 712 (23 448) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 11 919 (23 027) KSEK per 30 september 2017. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 17 946 (24 686) KSEK. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att säkerställa verksamhetens behov av finansiering. Ledningsgruppen utvärderar aktivt olika finansieringsalternativ för att säkerställa bolagets långsiktiga finansiering.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för årets första nio månader var -7 060 (17 504) KSEK. Investeringarna uppgick till 1 620 (688) KSEK, varav 511 (222) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. I stället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Xintelas upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2017 2018-02-22

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till september 2017 till 9 (8), av vilka 6 (5) är kvinnor.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

För ytterligare information kontakta:

Evy Lundgren-Åkerlund, vd

Telefon:             +46–703 291 871

E-post:               evy@xintela.se

Hemsida:           www.xintela.se

Adress:              Medicon Village, 223 81 Lund

Xintela är noterat på Nasdaq First North sedan 22 mars 2016. Xintelas Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser AB.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08:30 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2017-12-19
Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed
2017-12-01
Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner
2017-11-23
Xintela publicerar delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30
2017-11-13
Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån
2017-10-17
Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl.
2017-09-11
Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
2017-08-30
Xintela publicerar halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30
2017-07-17
Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning
2017-06-22
Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
2017-05-22
Xintela tecknar samförståndsavtal med med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON
2017-05-19
Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.
2017-05-18
Xintela offentliggör delårsrapport för jan-mar 2017
2017-05-09
Xintela: Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot
2017-04-27
Xintela offentliggör årsredovisning för 2016
2017-04-18
Xintela kallar till årsstämma den 18 maj 2017
2017-03-21
Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar
2017-02-28
Xintela publicerar bokslutskommunikè för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31
2017-02-15
Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
2017-02-08
Xintela: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-30
Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-20
Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt
2017-01-04
Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie
2016-12-22
Xintela uppvisar positiva resultat i genomförd häststudie
2016-11-22
Xintela tidigarelägger datum för publicering av bokslutskommuniké
2016-11-18
Xintela byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB
2016-09-12
Rickard Mosell har rekryterats till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016.
2016-08-22
Xintela har träffat avtal om förlikning i en tvist och erhåller 1 500 000 kronor i ersättning.
2016-06-23
Xintela meddelar att Christer Betsholtz har kontrakterats som vetenskaplig och strategisk rådgivare
2016-05-31
Xintela förstärker organisationen med Caroline Ehrencrona som Director Clincial Development and Regulatory Affairs
2016-05-30
Kommuniké från årsstämman 2016
2016-05-16
Kompletterande beslutsförslag inför årsstämman i Xintela AB (publ)
2016-04-27
Xintela publicerar kallelse till årsstämma
2016-04-22
Xintela publicerar pressmeddelande angående studie för behandling av ledbroskskador på hästar i USA
2016-04-22
Xintela AB (publ) meddelar idag att datumet för bolagets årsstämma för räkenskapsåret 2015 flyttas fram till den 30 maj 2016 klockan 10.00.
2016-04-21
Xintela publicerar årsredovisning för 2015
2016-03-20
Xintela listningsansökan av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 för upptagande av handel på Nasdaq First North har godkänts
2016-02-22
Den 17 februari 2016 avslutades teckningstiden i Xintelas nyemission. Emissionen tecknades till ca 42,0 MSEK, (teckningsgrad om ca 140 %).
2016-02-03
Xintela inleder teckningsperiod för nyemission om 30 MSEK inför notering på First North
2016-01-29
Xintela offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering på Nasdaq First North
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-21
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2018-03-21
Vd har ordet
2018-03-21
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2018-03-21
Ett år i utvecklingens tecken
2018-03-21
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2018-03-21
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2018-03-21
Laddade inför en spännande höst
2016-08-22
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2018-03-21
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2019-11-11
11-12 november: Bio Europe, Hamburg
2019-10-23
23-24 oktober: BioStock Life Science Summit, Lund
2019-10-05
5-8 oktober: ICRS 2019 – 15th World Congress, Vancouver
2019-09-11
11-12 september: Nordic Life Science Days, Malmö
2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-08

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-27

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen