Delårsrapport Q3 2016

#Regulatoriskt

Med ”Bolaget” eller ”Xintela” avses Xintela AB (publ) med organisationsnummer 556780-3480.

Klicka här för att läsa hela delårsrapporten

Sammanfattning av delårsrapport

Första nio månaderna (2016-01-01 – 2016-09-30)

• Intäkterna uppgick till 3 (472) KSEK.

• Resultatet före skatt uppgick till -15 613 (-6 612) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,63 (-0,41) SEK.

• Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 95 %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 – 2016-09-30)

• Intäkterna uppgick till 3 KSEK (309).

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 024 (-1 814) KSEK.

• Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,11).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 24 863 450 aktier. Bolaget har 24 863 450 aktier registrerade per 2016-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 325 791 aktier. Hänsyn har tagits till den splitt (1:50) som genomfördes 2015 varför resultatet för perioden föregående år har dividerats med 16 289 550 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Årsredovisningen för 2015 var den första finansiella rapport som Bolaget upprättade enligt RFR2 (IFRS). Denna finansiella delårsrapport är Xintelas andra finansiella delårsrapport och är således upprättad enligt RFR2. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

• Den 22 augusti 2016 meddelar Xintela att bolaget erhåller 1,5 MSEK genom förlikning i en tvist. Bakgrunden är att motparten, som fått i uppdrag att validera ett av bolagets patent, missat fristen för validering av patentet vilket medförde att patentet inte blev gällande i Belgien.

• Xintela meddelar den 12 september att Rickard Mosell rekryteras till tjänsten som Head of Business Development från och med 1 oktober 2016. Rickard Mosell blir ansvarig för Xintelas affärsutvecklings- och finansieringsaktiviteter  och ingår i Xintelas ledningsgrupp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Xintela meddelar den 18 november 2016 att bolaget byter Certified Adviser (CA) till Erik Penser Bank AB från och med den 1 december 2016. Bytet sker med anledning av att Xintelas nuvarande CA, Consensus Asset Management AB, har beslutat sig för att lämna arbetet som Certified Adviser på Nasdaq First North.

• Xintela har tidigare meddelat att bolagets delårsrapport för perioden januari-december 2016 kommer att publiceras den 1 mars 2017. Den 22 november meddelar Xintela att Styrelsen har beslutat att tidigarelägga datumet för publicering av delårsrapporten till tisdagen den 28 februari 2017.

VD Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar

I takt med utvecklingen av Xintelas projekt - mot strategiska samarbeten och kommersialisering – är det viktigt att vi fortsätter vidareutveckla vår kompetens för att kunna möta de nya utmaningarna. Det är därför glädjande att vi under hösten har kunnat förstärka bolagets team med två nya personer med inriktning på affärsutveckling och kommersialisering.

Rickard Mosell – med mycket lång erfarenhet av affärsutveckling och affärsstrategi – tar sig an rollen som Head of Business Development. Han kommer även att ingå i Xintelas ledningsgrupp. Rickard Mosell kommer senast från rollen som vd för affärsinkubatorn Ideon Innovation och har tidigare även varit vd för Ideon Science Park i Lund. Lina Boreson – med lång erfarenhet från läkemedelsindustrin, bland annat som marknadschef på Biogen – har kontrakterats på deltid som Head of Commercial Development med fokus på  kommersialisering och marknadsföring.

Den pågående studien, vid Cornell University, om behandling av ledbroskskador på hästar fortlöper som planerat. Själva behandlingen är nu avslutad och analysarbetet som ska ligga till grund för en slutrapport pågår för fullt. Under mitten av juli reste jag och andra representanter för Xintela, till USA för att besöka forskarpruppen på plats. Vi  togs emot av Dr Lisa Fortier som ansvarar för studien. Syftet med resan var att upprätthålla en nära kontakt med teamet i USA och försäkra sig om att studien fortskrider planenligt. Vi ser mycket positivt på samarbetet med gruppen på Cornell University, som är en av världens främsta inom ortopediska sjukdomar för veterinärmedicin. Det är glädjande att vi kan förvänta oss avläsning av resultaten i slutet av december.

Även Xintelas utvecklingsarbete inom behandling av den allvarliga hjärncancerformen glioblastom går framåt på ett positivt sätt. Vi har med intresse noterat att en rapport från Global Data förutspår att försäljningen av läkemedel för behandling av glioblastom kommer att öka markant de kommande åtta åren. Dagens behandlingar är bristfälliga och det finns ett stort intresse av att identifiera nya metoder och nya målmolekyler för att behandla denna allvarliga hjärncancerform.

Andra steg på vägen mot kommersialisering är bland annat att vi fortsätter arbetet med att förstärka vår internationella närvaro, i syfte att uppmärksamma Xintelas projekt och utveckla relationer med viktiga aktörer inom våra verksamhetsområden. Under det gångna kvartalet deltog vi bland annat på konferensen ICRS World Congress – om broskreparation – där vi presenterade Xintelas arbete inom inom stamcellsterapi. Vi har också deltagit vid två partneringmöten, ett med fokus på cancer som arrangerades i Malmö och som samlade en handfull internationella läkemedelsbolag samt BioJapan i Yokohama där fokus för konferensen var regenerativ medicin. BioJapan samlade aktörer från hela den globala läkemedels- och bioteknikbranschen och bidrog till att bredda vårt nätverk och skapa nya affärskontakter.

Med stöd av det kapital som tillfördes av aktieägarna i början av året och en sedan dess väsentligen förstärkt organisation har Xintela goda möjligheter att fortsätta att utvecklats skyndsamt inom våra två fokusområden, ledbroskskador och hjärntumörer. Jag märker fortsatt av ett mycket stort intresse för vårt utvecklingsarbete, och ser med stor tillförsikt fram emot de första resultaten från ledbroskstudien på hästar i USA i slutet av året.

Evy Lundgren-Åkerlund
Vd, Xintela AB

Xintela AB

Xintelas verksamhet bygger på en patentskyddad teknologiplattform, XINMARK™, där Bolaget använder sig av specifika biomarkörer för att ta fram nya och bättre behandlingsmetoder inom regenerativ medicin och cancer. Xintela har valt att fokusera på två medicinska områden där de medicinska behoven av nya och bättre behandlingsmetoder är mycket stora. Det ena området är ledbroskskador som kan uppstå genom yttre påverkan som genom exempelvis sportskada och övervikt och vid sjukdom som artros. Behandlingens mål är att reparera broskskadan och förhindra fortsatt nedbrytning av ledbrosket. Det andra området är hjärntumörer, med första fokus på glioblastom, där behandlingens mål är att minska tumörens tillväxt och öka överlevnadstiden hos patienter som drabbas av denna aggressiva och oftast obotliga cancerform.

Intäkter och resultat

Inför årsredovisningen 2015 beslutade styrelsen att Bolaget ska rapportera i enlighet med de internationella redovisningsreglerna RFR2 (IFRS). Den främsta effekten av övergången till IFRS är att policyn för aktivering av utgifter för utvecklingsarbete avseende läkemedelskandidater har ändrats, innebärande att dessa utgifter nu kostnadsförs, vilket har medfört och kommer att medföra väsentligt högre forsknings- och utvecklingsutgifter i resultaträkningen. Aktivering av utgifter för läkemedelsutvecklingen kan istället komma att ske när utvecklingsarbetet når en senare fas.

Intäkter

Bolaget har haft intäkter på 3 (472) KSEK under årets första nio månader som avser antikroppsförsäljning i forskningssyfte. Bolaget har även haft en övrig rörelseintäkt om 1 500 KSEK som avser ersättning vid förlikning av tvist. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 3 (309) KSEK.

Resultat

För årets första nio månader uppgår rörelseresultat för Bolaget till -12 479 (-6 567) KSEK. Som nämns ovan är en effekt av övergången till IFRS är att forsknings- och utvecklingskostnaderna blir högre i resultaträkningen än med tidigare redovisningsprinciper. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till -3 024 (-1 814).

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgår för årets nio första månader till 10 408 (5 458) KSEK. Tredje kvartalets siffror uppgick till 3 151 (1 346).

Marknad/försäljningskostnader för Bolaget uppgår för perioden januari till september 2016 till 2 591 (896) KSEK. Tredje kvartalet var motsvarande siffror 1 193 (287).

De administrativa kostnaderna uppgår för årets första nio månader till 983 (304) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 183 (109).

Kostnaderna är kopplade till utvecklingsarbetet som har intensifierats jämfört med motsvarande period förgående år.

Resultat före skatt för perioden januari till september 2016 uppgick för Bolaget till -15 613 (-6 612) KSEK. Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -3 024 (-1 814).

Finansiell ställning

Soliditeten för Xintela var 95 (69) procent den 30 september 2016 och det egna kapitalet 25 619 (8 972) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 23 027 (8 095) KSEK per 30 september 2016. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 30 september 2016 till 26 857 (13 038) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Xintelas kassaflöde för årets första nio månader var 17 504 (7 271) KSEK.  Investeringarna uppgick till 688 (865) KSEK, varav 222 (100) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

Aktien

Aktien i Xintela AB (publ) noterades den 22 mars 2016 på Nasdaq First North i Stockholm och handlas under kortnamnet XINT. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av en börs inom NASDAQ OMX-koncernen. Bolag på First North är inte underställda samma regler som bolag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de underställda ett mindre långtgående regelverk anpassat för små tillväxtbolag. Risken vid en investering i ett bolag på First North kan därför vara högre än vid en investering i ett bolag på huvudmarknaden. Alla bolag med aktier som handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen prövar ansökan om upptagande till handel.

Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier till 24 863 450. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Teckningsoptioner av serie TO 1

Genom i februari/mars 2016 genomförd emission av units nyemitterades (utöver 7 000 000 aktier) 3 500 000 teckningsoptioner. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 30 januari 2017 – 10 februari 2017. Xintelas teckningsoptioner handlas på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet XINT TO.

Finansiell rapportering i enlighet med RFR2 (IFRS)

Denna finansiella delårsrapport är Xintelas tredje finansiella rapport som upprättas i enlighet med RFR2 (IFRS). Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2014, vilket är datum för övergång till redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR2 (IFRS) och vilka effekter omräkningen har haft på resultaträkningen och eget kapital, redogörs för i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015, not 6.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser

Bokslutskommuniké för 2016 2017-02-28

Årsstämma, 2017 2017-05-18

Personal

Medelantalet anställda i Xintela uppgick för perioden januari till september 2016 till 9 (6), av vilka 5 (3) är kvinnor.


Risker och osäkerhetsfaktorer

Begränsade resurser

Xintela AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt, att resurserna disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolagets resurser inte räcker till och därmed drabbas av finansiellt och operativt relaterade problem.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare

Xintela AB baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet. Bolaget är beroende av att i framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder.

Intjäningsförmåga och kapitalbehov

Utveckling av läkemedel är en tids- och kostnadskrävande verksamhet. Det kan inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat, innan Bolaget når ett positivt kassaflöde. För att täcka dessa kostnader kan Xintela AB komma att ha behov av att anskaffa nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Ett misslyckande i att generera vinster i tillräcklig omfattning kan påverka Bolagets marknadsvärde.

Försäljningsrisk

Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som Bolaget utvecklar får det positiva mottagande på marknaden som förespeglats i den här delårsrapporten. Kvantiteten av sålda produkter kan bli lägre och tiden det tar att etablera sig på marknaden kan vara längre än vad Bolaget i dagens skede har anledning att tro.

Tvister

Xintela är inte involverad i någon pågående tvist.

Denna information är sådan information som Xintela AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2016 kl. 08:30 CET.

Arkiv

Nedan hittar du samlad information om Xintelas pressmeddelanden, nyhetsbrev, event, filmer, mediebevakning och analyser.

2021-01-19
Rättelse: Uppdatering tidigare pressmeddelande "Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK"
2021-01-12
Xintela AB har genomfört en kvittningsemission av aktier om 9,5 MSEK
2021-01-07
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO för behandling av tumörer i hjärnan
2020-12-21
Xintela skickar in ansökan om tillverkningstillstånd
2020-12-14
Xintela rekryterar Jeffrey Abbey till Targinta
2020-12-04
Skiljedom meddelad till Xintelas fördel i tvist med tidigare garanter
2020-12-03
Xintelas styrelse föreslår Maarten de Château som ny styrelseledamot
2020-11-27
Xintela offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2020
2020-11-23
Xintela AB offentliggör utfallet av nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2
2020-11-12
Xintelas styrelse föreslår Lars Hedbys som ny styrelseledamot
2020-11-02
Lösenpris fastställt avseende teckningsoptioner av serie TO 2
2020-10-30
Nulägesanalys av Xintela publicerad av BioStock
2020-10-29
Xintela erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för sin stamcellsprodukt XSTEM
2020-10-28
Xintela ansöker om tillstånd för vävnadsinrättning
2020-10-26
Xintelas stamceller visar lovande resultat i preklinisk ARDS studie
2020-08-28
Xintela offentliggör delårsrapport
2020-08-19
Xintela utökar och förstärker ledningen
2020-07-29
Xintela erhåller Notice of Allowance från USPTO
2020-07-13
Xintelas fullt garanterade företrädesemission av units kraftigt övertecknad
2020-06-23
Xintela offentliggör prospekt avseende fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 37 MSEK
2020-06-23
Erhåller preliminärt godkännande av Europapatentverket för behandling av tumörer i hjärnan
2020-06-23
Erhåller teckningsåtagande om cirka 3 MSEK
2020-06-17
Xintela utvecklar behandling för aggressiv bröstcancer
2020-06-12
Företrädesemission om cirka 37 MSEK
2020-06-09
Kommuniké årsstämma 2020
2020-05-29
Delårsrapport Q1 2020
2020-05-26
Årsredovisning 2019
2020-05-22
Xintela säkrar ytterligare finansiering
2020-05-12
Kallelse till Årstämma i Xintela
2020-05-08
Xintela har beviljats 1 miljon kronor från Vinnova
2020-05-01
Xintela AB årsstämma – nytt datum för stämman
2020-03-27
Xintela har beviljats 2 miljoner kronor från Vinnova inom utlysningen ”Innovationsprojekt i små och medelstora företag”
2020-02-28
Bokslutskommuniké 2019-01-01 till 2019-12-31
2020-02-03
Positiva prekliniska resultat från häststudie
2019-12-27
Konvertering av lån om 8 MSEK och nytt lån om 10 MSEK
2019-12-11
Positiva prekliniska resultat i glioblastomprojektet
2019-11-29
Delårsrapport för perioden 2019-01-01 till 2019-09-30
2019-11-05
Xintela erhåller ett lån om 750.000 EUR från Bauerfeind-koncernen
2019-08-30
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2019
2019-05-27
Den 27 maj 2019 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2019-05-23
Delårsrapport Q1 2019
2019-05-06
Xintela offentliggör årsredovisning för 2018
2019-04-26
Resultaten från bolagets glioblastomstudie nu har publicerats i den välrenommerade internationella vetenskapliga tidskriften Cancers.
2019-04-26
Aktieägarna i Xintela AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2019
2019-04-26
Styrelsen i Xintela AB (publ) meddelar att Peter Edman föreslås som ny styrelseledamot inför årsstämman den 27 maj 2019
2019-04-16
Xintela utser Sven Kili som Chief Operating Officer
2019-02-27
Xintela publicerar sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018
2019-02-15
Xintela publicerar nya resultat från stamcellsstudie
2019-01-08
Xintela utvidgar och förlänger patentskyddet för broskcellsprodukter och broskcellsmarkörer
2018-11-30
Samtliga långivare påkallade den 1 november 2018 sin rätt till konvertering av konvertiblerna till aktier i Xintela.
2018-11-28
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-10-25
Parterna avser att gemensamt utveckla en ADC-baserad terapeutisk produkt med första inriktning på hjärntumören glioblastom
2018-10-15
Kommuniké från Xintela AB:s extra bolagsstämma 15 oktober 2018
2018-09-28
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-28
Xintela beslutar om riktad nyemission till Bauerfeind AG om cirka 50 MSEK
2018-09-24
Avser genomföra riktad emission till strategisk investerare om minst 25 MSEK till emissionskursen 6 kr
2018-09-21
Idag den 21 september hölls en extra bolagsstämma i Xintela AB. Här följer en sammanfattning av det beslut som fattades.
2018-09-05
Kallelse till extra bolagsstämma i Xintela AB (publ)
2018-09-05
Xintela beslutar om företrädesemissionom cirka 24,8 MSEK villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma
2018-08-29
Xintela offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2018
2018-08-29
Sven Kili utökar sitt engagemang i Xintela som Chief Medical Officer
2018-08-29
Xintela har beslutat att knoppa av onkologiverksamheten till det nybildade dotterbolaget Targinta AB
2018-08-21
Xintela presenterar uppdatering över bolagets utvecklingsprojekt
2018-08-09
Xintela meddelar att bolagets internationella patentansökan för prevention och behandling av degenerativa ledsjukdomar har publicerats
2018-07-09
Xintela tecknar Letter of Intent med CO.DON
2018-06-28
Xintela erhåller MUMS-status för behandling av artros hos hästar
2018-05-31
Xintela beslutar om konvertibelt lån om 5 MSEK
2018-05-29
Den 29 maj 2018 hölls årsstämma i Xintela. Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
2018-05-25
Xintela offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2018
2018-05-15
Xintela offentliggör årsredovisning för 2017
2018-04-27
Kallelse till årsstämma i Xintela AB (publ)
2018-04-26
Xintelas GMP-anläggning är färdigbyggd och förbereds för produktion och kliniska studier
2018-04-17
Xintela utvecklar unika metoder för stamcellsbehandling av hjärnan och breddar patentportföljen
2018-03-20
Xintela förbereder avknoppning av onkologiverksamheten till separat bolag
2018-02-22
Xintela publicerar bokslutskommuniké för perioden 2017-01-01 - 2017-12-31
2017-12-29
Xintela licensierar antikroppsteknologi för utveckling av cancerterapi
2017-12-19
Xintela inleder samarbete med det japanska bolaget CellSeed
2017-12-01
Xintela tillförs cirka 500 KSEK efter inlösen av teckningsoptioner
2017-11-23
Xintela publicerar delårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-09-30
2017-11-13
Xintela stärker kassan med 17 MSEK genom riktad nyemission och lån
2017-10-17
Keld Søndergaard har avsagt sig sin plats i bolagets styrelse på grund av personliga skäl.
2017-09-11
Xintela uppför egen GMP-anläggning för produktion av stamceller
2017-08-30
Xintela publicerar halvårsrapport för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30
2017-07-17
Xintela rekryterar Liselotte Theorell som ansvarig för produktutveckling och kvalitetsledning
2017-06-22
Xintela är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi
2017-05-22
Xintela tecknar samförståndsavtal med med det ledande europeiska cellterapibolaget CO.DON
2017-05-19
Xintela AB (publ) höll årsstämma den 18 maj 2017.
2017-05-18
Xintela offentliggör delårsrapport för jan-mar 2017
2017-05-09
Xintela: Keld Søndergaard föreslås som ny styrelseledamot
2017-04-27
Xintela offentliggör årsredovisning för 2016
2017-04-18
Xintela kallar till årsstämma den 18 maj 2017
2017-03-21
Xintela förstärker affärsutveckling och omorganiserar
2017-02-28
Xintela publicerar bokslutskommunikè för perioden 2016-01-01 - 2016-12-31
2017-02-15
Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1
2017-02-08
Xintela: Insynspersoner och huvudägare avser nyttja teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-30
Idag inleds teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO1
2017-01-20
Xintela rapporterar positiva prekliniska resultat i cancerprojekt
2017-01-04
Xintelas stamceller visar positiva behandlingseffekter på broskskada i häststudie
2016-12-22
Xintela uppvisar positiva resultat i genomförd häststudie
2020-12-30
Nyhetsbrev december 2020
2020-11-02
Xintela siktar mot ett flertal viktiga milstolpar under 2020/2021 vilka är resultatet av flera års strategiskt och målinriktat arbete
2019-12-20
Framsteg på flera fronter
2019-07-12
Nyhetsbrev juli 2019
2019-04-18
Projekten inom både regenerativ medicin och onkologi går stadigt framåt och utvecklas mycket positivt.
2018-12-21
Vi presenterar här en sammanfattning av statusen i Xintelas olika verksamheter och övergripande planer för nästa år.
2018-12-21
Xintela har arbetat intensivt för att öka bolagets kontaktytor med potentiella partners och internationella investerare.
2018-07-04
Starkt första halvår för Xintela
2018-03-13
Storskalig tillverkning av stamceller banar väg för GMP-certifierad produktion
2017-12-22
Goda nyheter inför julhelgen bäddar för ett spännande 2018
2017-09-26
‍Xintela har nu tagit ett stort steg framåt i stamcellsprojektet genom att påbörja uppförandet av en egen produktionsanläggning...
2017-06-30
Vi på Xintela fortsätter att intensivt arbeta mot uppsatta milstolpar. Det är nu fullt fokus på att komma igång med GMP produktion...
2017-05-03
Intervju med Thomas Areschoug, nyrekryterad som ansvarig för Xintelas affärsutveckling
2017-03-20
Vd har ordet
2017-02-01
Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoption är igång
2016-12-19
Ett år i utvecklingens tecken
2016-11-22
Glioblastom - Xintelas fokusområde inom cancer
2016-10-19
Inleder hösten med ett ökat fokus på Xintelas kommersiella utveckling
2016-09-08
Laddade inför en spännande höst
2016-07-07
Xintela är en av initiativtagarna bakom nytt forskningscentrum för cell- och genterapi
2016-07-05
Stark framtidstro med förstärkt organisation
2016-05-25
Välkommen till Xintelas nyhetsbrev!
2021-02-10
10-11 februari: Swiss Nordic Bio
10-11 februari: Swiss Nordic Bio
2021-01-11
11-15 januari: BIO Partnering at JPM
11-15 januari: BIO Partnering at JPM
2020-11-11

Se VD Evy-Lundgren Åkerlund presentera Xintela på Stora Aktiedagen i Göteborg.

2020-10-16

Se BioStocks Jonas Söderström intervjua Evy Lundgren-Åkerlund.

2020-02-27

BioStock-intervju med Xintelas CMO och styrelsemedlem Sven Kili.

2018-08-30

BioStock fick tillfälle att intervjua Sven Kili i samband med dennes besök i Sverige för styrelse- och strategiarbete med Xintela.

2017-02-10

Klicka på filmspelaren ovan för att se intervjun med professor Keep, som ger sin syn på Xintelas behandlingskoncept för glioblastom.

2017-01-31

Xintelas styrelseordförande och strategiska rådgivare Greg Batcheller berättar mer om Xintelas potential och framtidsutsikter.

2017-01-30

Dr. Lisa Fortier vid Cornell University, Ithaca New York intervjuas av BioStock om Xintelas stamcellsstudie på hästar.

2016-12-19

Xintelas styrelseledamot Karin Wingstrand berättar hon om sin roll på Xintela och vad hon ser som bolagets främsta styrkor.

2016-11-21

Xintelas styrelseledamot Claes Post, berättar om Xintelas utvecklingsprojekt inom hjärncancerformen glioblastom.

2016-03-24

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt berättar styrelseledamot Sven Kili om sin roll i Xintela och hur han ser på bolagets framtidsutsikter.

2016-03-22

Se intervjun med Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund, Xintelas efter noteringen på Nasdaq First North.

2016-02-05

I en filmad intervju berättar Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

2020-11-09

BioStock: Xintelas vd kommenterar det positiva patentbeskedet

2020-10-16

BioStock Studio: Xintela på kurs mot viktiga milstolpar

2020-10-14

Investerarjakten Live

2020-07-10

Xintela i SvD

2020-07-02

Bolagspresentation - Laika Investerarafton

2020-07-01

Bolagspresentation BioStock Live 1 juli 2020

2020-06-29

Bättre behandlingsmetoder med cellmarkör - Dagens industri

2019-12-11

Bauerfeind visar stor tilltro till Xintela

2018-02-20

Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund kommenterar Takedas jätteförvärv inom stamcellsterapi i en intervju med BioStock

2018-02-01

Xintelas utveckling av ny behandling mot aggressiva hjärntumörer uppmärksammas i Kampen mot Cancer

2017-06-22

Xintela uppmärksammas i GEN angående att bolaget är partner i statlig mångmiljonsatsning på forskningscentrum för cell- och genterapi

2017-02-05

BioStock söndagsintervju med vd Evy Lundgren-Åkerlund

2017-02-01

Investerarbrevet: Xintelas unika markörteknologi kan bli dödsstöt för cancer

2017-01-07

Xintela intervjuas i Sydsvenskans artikel om Medicon Village

2016-12-25

Horsetalk.co.nz uppmärksammar Xintelas positiva resultat i häststudie

2016-07-19

BioStock intervju med forskningschef Carl-Magnus Högerkorp

2016-05-13

Entreprenör: ”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

2016-04-26

Xintelas studie på hästar uppmärksammas av den nyzeeländska tidningen Horsetalk

2016-04-21

Biostock: Xintelas antikropp visar lovande resultat i amerikansk ledbroskstudie

2016-03-23

Life Science Sweden: Väljer ut rätt stamceller

2016-03-21

8till5: Grundare av Xintela ser notering som viktig milstolpe

2016-01-25

Xintela tar behandling av ledskador och cancer till First North.

2016-01-25

Rapidus som bevakar tillväxtbranscherna i Öresundsregionen uppmärksammade i januari Xintela.

2020-11-09

En nulägesanalys av Xintela publicerades av Biostock den 30 oktober 2020.

2017-11-29

Läs BioStocks senaste analys här

2016-05-31

Analystgroup: I veckans avsnitt möter vi bolaget som redan har över 50 patent.

2016-02-12

Den 11 februari publicerades en uppdragsanalys av Xintela, utförd av nyhets- och analystjänsten BioStock.

2016-01-22

I januari inledde nyhets- och analystjänsten BioStock bevakning av Xintela. BiosStock kommer att presentera en analys av bolaget inom kort. 

Till toppen